Statut PZPK

 

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRODUCENTÓW KRUSZYW

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia Ogólne

 

Art. 1.

POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW KRUSZYW, zwany dalej Związkiem, jest Organizacją Pracodawców, działającą na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz.U.2019.1809 ze zm., zwana dalej “Ustawą”) oraz Statutu.

Art. 2.

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 3. Związek zostaje powołany na czas nieokreślony.

Art. 3.

 1. Siedzibą Związku jest miasto Kielce.
 2. Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.

Art. 4.

W ramach swojej działalności Związek może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym celu działania, a w szczególności do federacji i konfederacji pracodawców i międzynarodowych organizacji producentów kruszyw i przemysłu wydobywczego oraz tworzyć swoje oddziały w kraju i zagranicą.

Art. 5.

Związek używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polski Związek Producentów Kruszyw" oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Związku. W ramach działalności zagranicznej Związek może używać nazwy w języku angielskim: „Polish Aggregates Producers Association " – oraz odpowiedniej pieczęci z tą nazwą.

 

ROZDZIAŁ II
Cel i przedmiot działalności Związku

 

Art. 6.

Celami i zadaniami Związku są:

 1. działanie na rzecz rozwoju branży kruszyw;
 2. reprezentowanie interesów branżowych przemysłu kruszyw wobec organów administracji rządowej i samorządowej;
 3. prowadzenie współpracy i reprezentowanie Członków wobec krajowych i międzynarodowych organizacji działających w przemyśle kruszyw;
 4. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 5. działania na rzecz bezpieczeństwa pracy pracowników branży kruszyw.

Art. 7.

Realizacja celów i zadań, dokonywana jest poprzez:

 1. propagowanie nowych technik i technologii w przemyśle kruszyw;
 2. opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwoju przedsiębiorstw w przemyśle kruszyw;
 3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami w zakresie rozwoju techniki i technologii w przemyśle kruszyw;
 4. propagowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w przemyśle kruszyw;
 5. wydawanie biuletynów informacyjnych dla Członków Związku;
 6. opiniowanie proponowanych oraz inicjowanie nowych rozwiązań prawnych, dotyczących przemysłu kruszyw;
 7. przygotowywanie analiz, raportów, ekspertyz oraz wykonywanie badań dotyczących branży kruszyw;
 8. przechowywanie i przekazywanie informacji statystycznych związanych z branżą kruszyw;
 9. organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń dla Członków Związku;
 10. wspieranie członków Związku w negocjowaniu układów zbiorowych pracy;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i edukacyjnej.

Wszystkie działania Związku są podejmowane i prowadzone z poszanowaniem zasad prawa konkurencji.

Art. 8.

Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć podmioty gospodarcze i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych, przy czym dochód z takiej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

ROZDZIAŁ III
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

Art. 9.

W Związku można być Członkiem:

 • zwyczajnym,
 • honorowym,

Art. 10.

Członkiem zwyczajnym Związku może być: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca pracodawcą w rozumieniu Ustawy,

Art. 11.

Członkowie działają w Związku i realizują swe prawa i obowiązki za pośrednictwem organów lub wyznaczonych pełnomocników.

Art. 12.

 1. Przyjmowanie członków należy do kompetencji Zarządu, który decyzję w tej sprawie podejmuje w formie uchwały, zgodnie z postanowieniami Statutu w terminie 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej.
 2. W przypadku, gdy Zarząd podejmie decyzję odmowną o przyjęciu kandydata na członka Związku, może on pisemnie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej, odwołać się do Ogólnego Zgromadzenia, które rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Ogólnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. 13.

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo:

 1. wyborcze - czynne i bierne do władz Związku,
 2. uczestniczenia w Ogólnym Zgromadzeniu;
 3. uczestniczenia w organach oraz pracach Związku
 4. korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych Statutem;
 5. otrzymywania opracowań i informacji przygotowywanych przez Związek oraz rocznego sprawozdania Zarządu,
 6. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

Art. 14.

Członkowie Zwyczajni Związku mają obowiązek:

 1. aktywnego działania w realizacji celów Związku;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych,  uchwał organów Związku oraz zobowiązań zawartych w deklaracji członkowskiej;
 3. terminowego opłacania składek członkowskich;
 4. udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla jego działalności;
 5. udzielania Związkowi pomocy w wykonywaniu zadań statutowych.

Art. 15.

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w następujących przypadkach:

 1. dobrowolnego wystąpienie członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi, ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym oświadczenie Członka dotarło do wiadomości Zarządu;
 2. śmierci Członka;
 3. z dniem zakończenia likwidacji lub z dniem zakończenia postępowania upadłościowego Członka;
 4. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu:
  a. działania Członka na szkodę interesów Związku;
  b. nieprzestrzegania postanowień Statutu Związku, regulaminów wewnętrznych, uchwał organów lub przepisów prawa;
  c. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres pół roku
 5. Wykluczenie następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej większością ⅔ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Ogólnego Zgromadzenia. Odwołanie powinno być zgłoszone na piśmie w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu o wykluczeniu.

Art. 16.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie przyczyniła się do rozwoju branży kruszyw .
 2. Godność członka honorowego nadaje Ogólne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 3. Członkowie honorowi mają prawa jak inni członkowie zwyczajni Związku za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów wewnętrznych i uchwał organów Związku.
 5. Członkowie honorowi nie płacą składek.

 

ROZDZIAŁ IV
Organy Związku

 

Art. 17.

 1. Organami Związku są:
  a. Ogólne Zgromadzenie,
  b. Zarząd,
  c. Komisja Rewizyjna.
 2. Organy Związku podejmują uchwały i decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

Art. 18.

Jeżeli przed upływem kadencji skład któregokolwiek z organów Związku zmniejszy się poniżej przewidzianego Statutem minimum, Zarząd niezwłocznie zwołuje Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie w celu uzupełnienia jego składu.

Art. 19.

Jeżeli przed upływem kadencji skład któregokolwiek z  organów zmniejszy się, lecz wymagane Statutem minimum jego członków będzie zachowane, najbliższe Ogólne Zgromadzenie ma prawo przeprowadzić wybory uzupełniające.

 

Ogólne Zgromadzenie

 

Art. 20.

 1. Ogólne Zgromadzenie jest najwyższym organem Związku. W obradach Ogólnego Zgromadzenia uczestniczą wszyscy członkowie Związku.
 2. Ogólne Zgromadzenie może być: Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Art. 21.

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą wszystkie strategiczne sprawy będące przedmiotem działalności Związku, a w szczególności:

 1. uchwalanie i zmiany Statutu Związku;
 2. wybór, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy;
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi;
 5. uchwalanie zasad naliczania i wysokości składek członkowskich oraz terminu płatności składek;
 6. uchwalanie rocznego budżetu Związku;
 7. uchwalanie rocznych oraz długoletnich programów działalności Związku;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu;
 10. powoływanie komisji stałych;
 11. podejmowanie decyzji o przystąpieniu/wystąpieniu do/z innych organizacji;
 12. nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.

Art. 22.

 1. Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku, nie później niż do końca czerwca. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia powinno być:
  a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Związku oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy,
  b. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie może być zwołane: uchwałą Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek 1/5 członków.
 3. Zwołanie jest wysyłane przez Zarząd na co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu Zarząd określa: termin, godzinę, miejsce, i porządek obrad. Zawiadomienia mogą być wysyłane przez operatora pocztowego, kurierem lub za pomocą poczty elektronicznej na adresy wskazane w deklaracji członkowskiej.
 4. Obradami Ogólnego Zgromadzenia kieruje wybierany każdorazowo spośród obecnych Przewodniczący. Obrady i treść podjętych uchwał są protokołowane. Do protokołu dołączona jest lista obecności.
 5. Udział w Ogólnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:
  a. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Ogólnym Zgromadzeniu, które zapewnia możliwość wypowiadania się w toku obrad, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Ogólnego Zgromadzenia, oraz
  b.  wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.
 6. Prawo głosu w przypadku głosowań jawnych może być wykonywane korespondencyjnie.

Art. 23.

 1. Ilość głosów przypadająca poszczególnym członkom jest uzależniona od ilości ton sprzedanych lub wartości przychodów netto w roku poprzedzającym rok ubiegły w stosunku do roku, w którym mają odbywać się Ogólne Zgromadzenia i wynosi odpowiednio:

  1. Dla członka zwyczajnego producenta kruszyw:
  a. sprzedającego do 0,5 mln ton kruszyw rocznie – 1 głos
  b. sprzedającego do 1 mln ton kruszyw rocznie – 2 głosy
  c. sprzedającego do 2 mln ton kruszyw rocznie – 4 głosy
  d. sprzedającego powyżej 2 mln ton kruszyw rocznie – 8 głosów

  2. Dla członka zwyczajnego nie producenta kruszyw
  a. którego wartość przychodu netto wynosi do 10 mln złotych – 1 głos
  b. którego wartość przychodu netto wynosi do 20 mln złotych – 2 głosy
  c. którego wartość przychodu netto wynosi do 50 mln złotych – 4 głosy
  d. którego wartość przychodu netto wynosi powyżej 50 mln złotych – 8 głosów

 2. Prawo uzyskania dodatkowych głosów przysługuje członkowi Związku, który nie zalega z opłatami na rzecz Związku na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Ogólne Zgromadzenie.
 3. Każdy członek, który zamierza korzystać z prawa więcej niż jednego głosu jest obowiązany przesłać do dnia 15 lutego Zarządowi informację o danych za okres wskazany w pkt 1, uprawniających go do korzystania z prawa więcej niż jednego głosu. Zarząd jest uprawniony do weryfikacji przekazanych danych.
 4. Spory co do ilości głosów pomiędzy członkiem a Zarządem rozstrzyga Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna wydaje swoje orzeczenie w terminie 7 dni od skierowania do niej sporu przez którąkolwiek ze Stron, ale nie później niż przed rozpoczęciem Ogólnego Zgromadzenia.
 5. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do weryfikacji danych, o których mowa w punkcie 1, 2 i 3 powyżej.

Art. 24.

Obrady Ogólnego Zgromadzenia są ważne, gdy:

 1. w pierwszym terminie jest obecnych co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania,
 2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu, jest obecnych co najmniej połowa głosów członków Związku, z wyjątkiem spraw, o którym mowa w art. 36 – art. 38 Statutu.

Art. 25.

Głosowania są jawne, jednak na wniosek któregokolwiek z członków, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Tajne głosowanie zarządza się również przy podejmowaniu uchwał dotyczących spraw personalnych, w tym  powołania i odwołania członków poszczególnych organów Związku.

 

Zarząd

 

Art. 26.

 1. Zarząd kieruje działalnością Związku zgodnie z uchwałami Ogólnego Zgromadzenia i Statutem, reprezentuje Związek na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłową działalność.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych przez Ogólne Zgromadzenie.
 3. W odrębnym głosowaniu Ogólne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu spośród wybranych członków Zarządu.
 4. Po wyborze Prezesa, wybrany Zarząd wybiera spośród siebie dwóch Wiceprezesów.
 5. Kadencja Zarządu i Prezesa Zarządu trwa 3 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
 6. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odbycia Ogólnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 7. Mandat wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.

Art 27.

Do składania oświadczeń w imieniu Związku wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Art. 28.

Do zakresu działania  Zarządu należy w szczególności:

 1. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z ich przeznaczeniem i budżetem, uchwalonym przez Ogólne Zgromadzenie.
 2. powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych, komisji problemowych lub celowych, określanie ich zadań, składu osobowego i koordynowanie ich działań;
 3. przygotowanie projektów i planów działania Związku.
 4. podejmowanie uchwał w sprawach prowadzenia przez Związek działalności gospodarczej;
 5. sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Związku oraz sprawozdań finansowych;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych i pozbawiania członkostwa w Związku w przypadkach określonych w Statucie;
 7. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Ogólnych Zgromadzeń;
 8. wykonywania uchwał i postanowień Ogólnego Zgromadzenia;
 9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla kompetencji Ogólnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej;
 10. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu;
 11. wykonywanie uprawnień pracodawcy względem pracowników Związku;
 12. nadzór nad działalnością Biura Zarządu;
 13. reprezentowanie Związku na zewnątrz.

Art. 29.

 1. Prezes kieruje pracami Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminu pracy Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczonego przez niego Wiceprezesa Zarządu.
 3. Z poszanowaniem zasady reprezentacji wyrażonej w art. 27 powyżej, zaciągnięcie zobowiązania w imieniu Związku powyżej kwoty 10.000,00 zł wymaga wewnętrznie uchwały Zarządu.

Art. 30.

 1. Do realizacji zadań Zarząd powołuje Biuro Zarządu Polskiego Związku Producentów Kruszyw. Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura Zarządu.
 2. Dyrektor Biura Zarządu podlega bezpośrednio Zarządowi, który określa zakres jego obowiązków.
 3. Dyrektor Biura Zarządu reprezentuje Związek w sprawach określonych przez Zarząd, który w ramach swoich kompetencji może udzielić Dyrektorowi Biura Zarządu pełnomocnictwa do składania oświadczeń i działania w imieniu Związku.
 4. Dyrektor Biura Zarządu uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu.

 

Komisja Rewizyjna

 

Art. 31.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Związku. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.
 2. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Ogólnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje jej pracami w oparciu o uprawnienia statutowe i opracowany przez siebie regulamin.
 5. Uchwały i decyzje Komisji zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członek Zarządu lub pracownik Związku nie może być jednocześnie Członkiem Komisji Rewizyjnej.

Art. 32.

 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa, Statutu i uchwałami Ogólnego Zgromadzenia. Komisja Rewizyjna ma prawo przeprowadzania kontroli częściowych,  doraźnych, rocznych.
 2. Komisja Rewizyjna może występować do władz Związku z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z ustaleń kontroli.

Art. 33.

Komisja Rewizyjna rozstrzyga spory pomiędzy Zarządem a Członkiem w zakresie przysługujących Członkowi ilości głosów na Ogólnym Zgromadzeniu.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Związku

 

Art. 34.

Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności i dochodów z majątku Związku.

Art. 35.

 1. Podstawą do pokrywania zobowiązań finansowych przez Związek jest budżet uchwalony przez Ogólne Zgromadzenie.
 2. Do czasu zatwierdzenia budżetu przez Ogólne Zgromadzenie, podstawą do realizowania zobowiązań finansowych jest projekt budżetu (preliminarz budżetowy) przygotowany i zatwierdzony przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

 

Art. 36.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Związku podejmuje Ogólne Zgromadzenie większością 3/4 głosów członków uprawnionych do głosowania.

Art. 37.

W razie podjęcia przez Ogólne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Związku, Ogólne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Związku i powołuje likwidatora.

Art. 38.

Likwidator zakończy bieżące sprawy Związku, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania Związku. Po zakończeniu likwidacji, likwidator przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności do zatwierdzenia przez Ogólne Zgromadzenie.

Art. 39.

Po zatwierdzeniu sprawozdania, zgodnie z art. 38 powyżej, likwidator występuje do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Związku z rejestru.

 

 

 

 

 

Czytany 8041 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 listopad 2020 14:12