piątek, 07 grudzień 2018 12:42

Regulamin BZJ Solidne Kruszywa

REGULAMIN III EDYCJI SOLIDNE KRUSZYWA – BRANŻOWY ZNAK JAKOŚCI

 

§1 Postanowienia Ogólne
1.1 Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości (zwany dalej: Solidne Kruszywa – BZJ) jest wyróżnieniem dla producentów kruszyw, którzy zapewniają dostawy wyrobów  o gwarantowanej, stabilnej i powtarzalnej jakości, aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym, działają zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, prowadzą udokumentowaną racjonalną gospodarkę złożami, przestrzegają w swojej działalności zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.2 Solidne Kruszywa – BZJ wyróżnia danego producenta spośród innych producentów, jest potwierdzeniem, że spełnia on wysokie standardy w zakresie produkcji kruszywa i upoważnia go do używania przedmiotowego wyróżnienia dla celów promocji i marketingu.
1.3 Solidne Kruszywa – BZJ w postaci znaku graficznego, którego wzór określony jest w załączniku nr 1, jest znakiem prawnie chronionym i zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z 468660 w dniu 15 marca 2017 r. na rzecz Polskiego Związku Producentów Kruszyw.
1.4 Formą przedmiotowego wyróżnienia jest prawo używania Znaku Solidne Kruszywa – BZJ w oparciu o odrębną umowę licencyjną pomiędzy laureatem, a PZPK (projekt umowy licencyjnej stanowi załącznik nr 2), otrzymanie Certyfikatu Znaku BZJ oraz oznakowanie o zastrzeżonym wzorze, umożliwiające umieszczenie lub stemplowanie dokumentów firmowych wyróżnionego producenta.
1.5 Przyznanie BZJ uzależnione jest od wyniku badania zgodności wniosku producenta przez Kapitułę Solidne Kruszywa – BZJ. Po badaniu Kapituła Znaku przyznaje znak Solidne Kruszywa Edycja II. Jednocześnie Zarządowi PZPK przysługuje prawo kontrasygnacji przyznania wyróżnienia Znaku Solidne Kruszywa.
1.6 Wnioskodawca może otrzymać decyzję odmową przyznania Solidne Kruszywa – BZJ, gdy wynik procedury kwalifikacyjnej potwierdzi, że:
  1.6.1 Producent nie prowadzi działalności minimum rok przed złożeniem wniosku o przyznanie mu Znaku BZJ,
  1.6.2 Zakład wnioskodawcy nie posiada wdrożonego i funkcjonującego systemu Zakładowej Kontroli Produkcji,
  1.6.3 Zakład nie prowadzi badań stopnia satysfakcji odbiorcy z produktów i usług wnioskodawcy lub wyniki tego badania są negatywne,
  1.6.4 Produkowane przez wnioskodawcę wyroby znajdują się w wykazie wyrobów zakwestionowanych lub wartość uznanych przez wnioskodawcę reklamacji, przekracza 1 % jego rocznej wartości sprzedaży,
  1.6.5 Urządzenia do produkcji nie są wykorzystywane i nadzorowane zgodnie z dokumentacją Techniczno - Ruchową oraz systemem Zakładowej Kontroli Produkcji,
  1.6.6 Wnioskodawca nie posiada urządzeń wagowych w zakładzie produkcyjnym lub nie posiada aktualnych świadectw ich legalizacji,
  1.6.7 Personel zakładu produkcyjnego nie posiada kwalifikacji umożliwiających prowadzenie produkcji zgodnie z obowiązującymi normami i systemem Zakładowej Kontroli Produkcji,
  1.6.8 Zakład wnioskodawcy nie spełnia wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska oraz BHP,
  1.6.9 Wypadki ciężkie lub śmiertelne w roku poprzedzającym złożenie wniosku, będą stanowić podstawę negatywnej oceny wniosku,
  1.6.10 Zakład wnioskodawcy sprzedaje swoje produkty bez wystawiania wymaganych prawem dokumentów sprzedaży.
1.7 BZJ przyznawany jest po raz pierwszy na okres 4 kolejnych lat, licząc od dnia wystawienia certyfikatu. Po okresie 4 lat laureat Solidne Kruszywa – BZJ poddaje się ponownej procedurze kwalifikacyjnej celem przedłużenia jego obowiązywania.
1.8 Atutem producenta będzie wykazanie się innowacyjnością oraz aktywność w organizacjach oraz gremiach działających na rzecz budowy pozycji branży kruszyw w Polsce.
§2 Uczestnicy procedury kwalifikacyjnej Solidne Kruszywa – BZJ
2.1

Wnioskodawca

Wnioskodawcą może być każdy producent kruszyw, prowadzący produkcję kruszyw na terenie Polski wyrażający na piśmie gotowość do poddania się procedurze kwalifikacyjnej poprzez złożenie w określonym  terminie wypełnionego wniosku. Składany wniosek będzie zgodny z niniejszym Regulaminem.
2.2 Zarządzający (Kapituła Znaku)
  2.2.1 W drugiej edycji Solidne Kruszywa – BZJ Kapituła Znaku jest ostatecznym arbitrem w sprawie udzielenia Znaku Solidne Kruszywa – BZJ. W przypadku rażącego złamania zasad etyki biznesu lub przepisów prawa, jak też podania podmiotom weryfikującym wniosek zawierający nieprawdziwe informacje, Zarząd PZPK ma prawo odwołać przyznane wyróżnienie. 
  2.2.2 Decyzję o przyznaniu znaku podejmuje Kapituła, zwykłą większością głosów.
  2.2.3 Podczas procesu kwalifikacji oraz przed podjęciem decyzji, Kapituła może zasięgnąć opinii ze źródeł zewnętrznych na temat danego producenta, jego produktów i aktywności biznesowej.
  2.2.4 W III edycji Znaku Solidne Kruszywa – BZJ Zarządzającym będzie Kapituła wybrana z laureatów pierwszej i drugiej edycji.
  2.2.5 Obsługę Kapituły zapewni Biuro PZPK.
  2.2.6 Kapituła wybiera spośród swego grona przewodniczącego zwykłą większością głosów.
  2.2.7 Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej Kapituła ustala laureatów do Solidne Kruszywa – BZJ w formie protokołu z posiedzenia. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
  2.2.8 Na rzecz Kapituły Biuro PZPK prowadzi pełną dokumentację procedury kwalifikacyjnej wyróżnienia Solidne Kruszywa – BZJ wraz z jej archiwizowaniem.
  2.2.9 Upoważnionym do kontroli danych producenta – wnioskodawcy w II edycji jest członek Kapituły wyznaczony przez Przewodniczącego lub Kapitułę.
2.3 Kontrolującym jest członek Kapituły, który:
  • sporządza raport z przeglądu wniosku, który przekazuje Kapitule za pośrednictwem Biura PZPK,
  • ustala w raporcie potrzebę działań korygujących wskazując stwierdzone niezgodności w wypadku ich wystąpienia.
§3 Procedura przyznawania Solidne Kruszywa – BZJ
3.1 W ustalonym terminie, na adres Biura PZPK – wnioskodawca kieruje wniosek o przyznanie Solidne Kruszywa – BZJ wypełniając załączony formularz.
  3.1.1 Wniosek do wypełnienia stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
  3.1.2 Wniosek poprzedza krótka charakterystyka producenta, w której należy podać jaka jest ilość i lokalizacje kopalń (zakładów) wraz z ich dokumentacją fotograficzną, rodzaj kopalń, asortyment produkcji, sposób produkcji, rok uruchomienia produkcji, do kiedy ważna jest koncesja ma wydobycie kopalin, przeszłość (od kiedy prowadzi produkcję), współpraca ze środowiskiem lokalnym, aktywności w zakresie zrównoważonego rozwoju.
  3.1.3 Wykaz oferowanych aktualnie produktów.
  3.1.4 Ewentualnie inne dokumenty potwierdzające renomę producenta w tym certyfikaty, referencje, dyplomy, zaświadczenia o wysokim standardzie – wg uznania Wnioskodawcy.
3.2 Po sprawdzeniu kompletności wniosku biuro PZPK kieruje go w II edycji do wskazanych przez przewodniczącego Kapituły, inspektorów, członków Kapituły Znaku.
  3.2.1 W terminie ustalonym harmonogramem, Kontrolujący Kapituły zwraca wniosek do Wnioskodawcy celem uzupełnienia brakujących dokumentów lub informacji albo przekazuje raporty i notatkę Kapitule wraz z dokumentacją.
  3.2.2 Po zwrocie z uzupełnieniami przez wnioskującego i sporządzeniu przez inspektora wszystkich raportów i notatek Kapituła sporządza protokoły końcowe.
  3.2.3 Protokół Zbiorczy zawiera decyzję Kapituły Znaku i przekazany jest do Zarządu:
a. celem kontrasygnaty i decyzji Zarządu za pośrednictwem Biura PZPK lub
b. odmówienia pozytywnego rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
  3.2.4 Biuro Związku w oparciu o protokół Kapituły przygotowuje certyfikat i Dyplom Znaku (według wzoru jak 2017) do wręczenia.
  3.2.5 Solidne Kruszywa – Branżowy Znak Jakości wręczany jest na Ogólnym Zgromadzeniu Członków PZPK lub innym uroczystym spotkaniu przez Przewodniczącego Kapituły i Prezesa Zarządu, przy udziale członka Związku, odbiorców kruszyw i dostawców usług i maszyn.
§4 Postanowienia końcowe
4.1 Dokumentacja zbierana w postępowaniu o przyznanie BZJ objęta jest klauzulą poufności, a uczestnicy mający dostęp do dokumentów gospodarczych wnioskodawcy, podpisują zobowiązanie do zachowaniu poufności.
4.2 Zarząd PZPK w III edycji ustanawia opłatę manipulacyjną uczestnictwa w procedurze kwalifikacji Solidne Kruszywa – BZJ – w wysokości 800 zł (osiemset złotych).
4.3 Potwierdzenie wpłaty dokonanej przez wnioskodawcę stanowi załącznik do wniosku.
4.4 Opłatę manipulacyjną dla Projektu Solidne Kruszywa II Edycja należy wnieść na adres: Polski Związek Producentów Kruszyw ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce. Nr konta: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 68 2030 0045 1110 0000 0027 4070 z dopiskiem: Solidne Kruszywa.
     

 

 

Czytany 4216 razy