Kruszywa to podstawowy materiał budowlany wykorzystywany we wszystkich segmentach budownictwa, w zastosowaniach bezpośrednich lub pośrednich. Dla zapewnienia trwałości konstrukcji budowlanych wymagana jest odpowiednia jakość cech geometrycznych, fizyko-mechanicznych oraz chemicznych.

Które parametry mają znaczenie w różnych zastosowaniach określają normy zharmonizowane, które są normami klasyfikacyjnymi:

  • PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu,
  • PN-EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
  • PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,
  • PN-EN 13450 - Kruszywa na podsypkę kolejową,
  • PN-EN 13139 - Kruszywa do zaprawy.
Image

Szczegółowe wymagania tj. wartości dla poszczególnych parametrów jakości kruszyw definiowane są w szeregu dokumentów technicznych, jak również w dokumentach kontraktowych, tzw. warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych.

Przy ustalaniu wartości parametrów brane są pod uwagę warunki istotne w miejscu zastosowania kruszyw.

W celu potwierdzenia stałej udokumentowanej jakości poprzez prowadzenie wewnętrznej kontroli produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi niezbędne jest posiadanie certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji oraz Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobów budowlanych. Są to najważniejsze dokumenty potwierdzające jakość oferowanych wyrobów.

Image

Zawsze wybieraj dostawcę, który posiada doświadczenie i jest w stanie zapewnić stałość parametrów użytkowych kruszyw. Jako reprezentant wiodących producentów, mówimy stanowcze NIE dla wprowadzania do obrotu kruszyw bez potwierdzonej jakości.

Kruszywa produkowane są w zdecydowanej większości z kopalin zaliczonych do dwóch grup: kamienie łamane i bloczne oraz piaski i żwiry. Charakterystykę z podziałem na grupę, pochodzenie i litologię przedstawiono poniżej.

I. Kamienie łamane i bloczne

Grupa kopalin skalnych posiadających właściwości pozwalające na wykorzystanie ich do produkcji m.in. kruszyw drogowych i budowlanych.

1. Skały magmowe

Grupa skał powstająca w wyniku krzepnięcia stopu magmowego. W zależności od miejsca ich powstania dzielą się na głębinowe oraz wylewne.

2. Skały metamorficzne

Grupa skał powstająca w wynniku działania ciśnień oraz temperatur wyższych niż te panujące w przypowierchnowych warstwach ziemi.

3. Skały osadowe

Grupa skał powstających w wyniku sedymentacji, czyli nagromadzenia cząstek mineralnych oraz organicznych w basenach oraz strefach subaeralnych.